Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vzhledem k aktuální situaci proběhne v letošním roce zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vydávání žádostí - přihlášek

1. 3. 2020 - 29. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí:

A, Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v základní škole

Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Sběr žádostí - přihlášek

Dne 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020

Sběr žádostí probíhá v těchto termínech v době od 13.00 do 17.00 hodin na jednotlivých základních školách.

Podání žádosti 

Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Podepsanou přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit a doručit do školy pouze tímto způsobem:

 

A) Podání žádosti v elektronickém systému  

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

 

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče) je možné:

  1. Poslat do školy elektronicky naskenovanou žádost s podpisem (např. datovou schránkou, e-mailem) nebo poštou od 1. 3. 2020 - 29. 4. 2020.
  2. Vhodit osobně, v obálce nebo v deskách, do označené schránky v budově školy ve dnech 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020 v určeném čase.

V případě zaslání žádosti elektronickým způsobem doporučujeme zákonným zástupcům, aby si ověřili telefonicky, že škola žádost obdržela.

 

B) Osobní podání žádosti ve dnech 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020 v době od 13 - 17 hod

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je vhodné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k přímému kontaktu více osob v budově školy. V ideálním případě bezkontaktním způsobem.

Při osobním podání žádosti uvede zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození dítěte,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

 

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje, lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých základních škol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Informujte se na adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
  • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době  zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského  zařízení a odborného lékaře.

 
Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • telefonicky
  • prostřednictvím SMS
  • e-mailem
  • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.